DHAcorp

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN


Thông tin người liên hệ trong trờng hợp khẩn cấp
Thông tin người tham khảo

II. Quá trình công tác - 3 đơn vị sau cùng

Công ty 1
Công ty 2
Công ty 3

III. Quá trình học tp, đào tạo

Bằng chính
Bng cấp khác

IV. Kỹ năng làm việc

Quản lý  

Huấn luyện  

Phối hợp làm việc

Tin học văn phòng  


V. Tính cch cá nhân


VI. Mối quan hệ gia đình